1. Uppdragets omfattning

Drott Auktioner & Bohagsservice AB (nedan DROTT AUKTIONER), som kommissionär, åtar sig att enligt angivna villkor, sälja inlämnade föremål för kommittentens (säljarens) räkning via onlineauktion. All auktionsförsäljning sker via Drott Auktioner & Bohagsservice AB eller genom våra partners. 

 1. Inlämning/mottagning av föremål

Säljaren ansvarar för att denne har oinskränkt äganderätt till föremål som lämnas in till DROTT AUKTIONER för försäljning. När överenskommelse om försäljning träffats skall ett särskilt kontrakt upprättas mellan parterna. DROTT AUKTIONER sätter därefter en beräknad marknadsmässig värdering för varje föremål. Budgivningen startar alltid vid lägst 100 kr men det pris till vilket ett föremål slutligen säljs kan väsentligt överstiga utropspriset. Värderingen utgör endast vägledning för köpare. DROTT AUKTIONER förbehåller sig rätten att avsäga sig försäljningsuppdrag. 

 1. Bevakningspris

Säljaren har rätt att sätta ett bevakningspris på föremål. Med bevakningspris avses att DROTT AUKTIONER för säljarens räkning bevakar att föremål inte säljs under överenskommet minimipris. Bevakningspriset skall bekräftas skriftligen på försäljningsuppdraget/kontraktet eller bekräftas senare via e-post. Föremål utan bevakningspris har ett minimipris på 100 kr. Bevakningspriset får inte vara högre än 60% av värderingen. Inget bevaknings pris på saker värderade under 2000 kr. Föremål som inte sålts pga att bevakningspriset inte uppnåtts kan läggas ut till ny auktion med lägre bevakningspris. Det nya bevakningspriset ska godkännas av säljaren. Om säljaren istället väljer att avbryta försäljningsuppdraget måste föremålet hämtas inom 5 arbetsdagar för att slippa lagerkostnad. 

 1. Försäljningsavgifter

DROTT AUKTIONER tar ut en försäljningsprovision mellan 5 – 25,00% inkl. moms och en slagavgift på 80 kr inkl. moms per föremål. 

 1. Ej sålda föremål

Om ett föremål inte blir sålt vid första auktionen äger Drott Auktioner har rätt att publicera det två gånger till, alltså totalt görs tre försäljningsförsök. DROTT AUKTIONER äger rätt att ändra eventuellt bevakningspris efter avstämning med Säljaren. Osålda föremål skall avhämtas av Säljaren senast 5 arbetsdagar efter sista auktionens slut. För föremål som inte sålts och avhämtats inom föreskriven tid, debiteras en förvaringsavgift om 100 kr inkl. moms per dag. Föremål som inte hämtats ut inom föreskriven tid kan komma att skänkas bort eller kasseras utan att i förhand meddela säljaren. 

 1. Redovisning/utbetalning

Redovisning och betalning för sålda föremål sker inom 30 dagar efter auktionen under förutsättning att full betalning erhållits från köparen och reklamation eller ångerrätt inte har åberopats. 

 1. Ansvar för fel

Om DROTT AUKTIONER gentemot köpare av föremål blir ansvarig för felaktigheter och därvid ersättningsskyldig har Drott Auktioner rätt att kräva motsvarande ersättning av säljaren. 

 1. Försäkring

Föremål inlämnade hos DROTT AUKTIONER förvaras i larmade lokaler. Vid händelse av skada vid inbrott, vattenskada eller brand ersätts föremålet med 80% av värderingen. Företaget har försäkring. 

 1. Force Majeure

DROTT AUKTIONER ansvarar inte för förlust som åsamkas säljaren vid inställd auktionsförsäljning eller fördröjd utbetalning som uppstått på grund av krigshandling, arbetsmarknadskonflikt, myndighetsåtgärd, eldsvåda eller annan olyckshändelse eller omständighet som DROTT AUKTIONER inte kunnat råda över eller förutse. 

 1. Tvist

Eventuella tvister som uppstår i samband med avtal gällande föremål som upptagits till försäljning i Sverige skall avgöras enligt svensk lag och vid domstol i Sverige. 

 1. Personuppgiftsbehandling

Personuppgifter som lämnats vid kontrakt med DROTT AUKTIONER inom ramen för ett kund-/avtalsförhållande behandlas såväl manuellt som digitalt för verkställande av auktionsverksamheten inom DROTT AUKTIONER samt externa tjänsteleverantörer såsom fraktföretag, städföretag, partners och betalningssamordnare. Du samtycker till att vi får uppge och överföra Dina personuppgifter till dessa företag. Försäljningsvillkor

 • Försäljningsvillkoren uppdateras vid behov.
  Villkoren publicerade på vår hemsida är gällande vid varje tidpunkt.
  Senast uppdaterat 2020-07-31.

DROTT AUKTIONER & BOHAGSSERVICE AB / DROTT AUKTIONSVERK

 • Ta med Dina föremål till DROTT AUKTIONER, vi finns på plats dagligen. Ring gärna före för att försäkra Dig om att vi är på plats då vi ibland kan vara iväg på en hämtning.
 • Vi hämtar föremål i hela Södra Sverige. Hämtning av auktionsgods utförs i hela Södra Sveriges övriga orter enligt ÖK.. Vid försäljning av hela hem och dödsbon erbjuder vi helhetslösningar. Tömning, röjning och städning. Vid flyttstädning erbjuds möjlighet till RUT-avdrag (kunden betalar endast hälften av arbetskostnaden).
 • OBS! Att RUT-avdrag gäller ej för dödsbon.